Monthly Archives: Tháng Chín 2023

1B- Where’s she from?

Hướng dẫn cách học: Các bạn vào phần Xem học phần này và chọn vào phần chúng ta luyện tập. Có 5 phần chúng ta có thể lựa chọn là: Ghép thẻ, học, kiểm tra, thẻ ghi nhớ, chính tả. Tùy chọn ghép thẻ: Bạn hãy ghép mọi thuật ngữ theo định nghĩa của chúng. Nếu […]

EB0-U8-Pre Starter

Hướng dẫn cách học: Các bạn vào phần Xem học phần này và chọn vào phần chúng ta luyện tập. Có 5 phần chúng ta có thể lựa chọn là: Ghép thẻ, học, kiểm tra, thẻ ghi nhớ, chính tả. Tùy chọn ghép thẻ: Bạn hãy ghép mọi thuật ngữ theo định nghĩa của chúng. […]

EB0-U7-Pre Starter

Hướng dẫn cách học: Các bạn vào phần Xem học phần này và chọn vào phần chúng ta luyện tập. Có 5 phần chúng ta có thể lựa chọn là: Ghép thẻ, học, kiểm tra, thẻ ghi nhớ, chính tả. Tùy chọn ghép thẻ: Bạn hãy ghép mọi thuật ngữ theo định nghĩa của chúng. […]

EB0-U6-Pre Starter

Hướng dẫn cách học: Các bạn vào phần Xem học phần này và chọn vào phần chúng ta luyện tập. Có 5 phần chúng ta có thể lựa chọn là: Ghép thẻ, học, kiểm tra, thẻ ghi nhớ, chính tả. Tùy chọn ghép thẻ: Bạn hãy ghép mọi thuật ngữ theo định nghĩa của chúng. […]

EB0-U4-Pre Starter

Hướng dẫn cách học: Các bạn vào phần Xem học phần này và chọn vào phần chúng ta luyện tập. Có 5 phần chúng ta có thể lựa chọn là: Ghép thẻ, học, kiểm tra, thẻ ghi nhớ, chính tả. Tùy chọn ghép thẻ: Bạn hãy ghép mọi thuật ngữ theo định nghĩa của chúng. […]

EB0-U3-Pre Starter

Hướng dẫn cách học: Các bạn vào phần Xem học phần này và chọn vào phần chúng ta luyện tập. Có 5 phần chúng ta có thể lựa chọn là: Ghép thẻ, học, kiểm tra, thẻ ghi nhớ, chính tả. Tùy chọn ghép thẻ: Bạn hãy ghép mọi thuật ngữ theo định nghĩa của chúng. […]

EB0-U2-Pre Starter

Hướng dẫn cách học: Các bạn vào phần Xem học phần này và chọn vào phần chúng ta luyện tập. Có 5 phần chúng ta có thể lựa chọn là: Ghép thẻ, học, kiểm tra, thẻ ghi nhớ, chính tả. Tùy chọn ghép thẻ: Bạn hãy ghép mọi thuật ngữ theo định nghĩa của chúng. […]