Category Archives: English Grammar in use

Present Continuous hay Simple Present- Hiện tại tiếp diễn hay Hiện tại đơn

Thì hiện tại tiếp diễn hay thì Hiện Tại Đơn

Sử dụng Present Continuous (Thì hiện tại tiếp diễn) hay Simple Present (Thì hiện tại đơn) Trước khi học bài này, các bạn phải học bài số 1 và bài số 2 để hiểu rõ cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn. Xem lại: Bài 1: Present Continuous- Thì […]