EB2-U1-L2: How we feel – Feelings

I. Vocabulary

  • sick: ốm
  • tired: mệt mỏi
  • bored: buồn chán
  • excited: hào hứng

II. Structure

Structure 1:

He’s sick : Anh ấy bị ốm.

She’s sick. : Cô ấy bị ốm

He’s = He is

She’s = She is

Structure 2:

Is he sick? : Anh ấy có ốm không?

Yes, he is.: Có, anh ấy có

No, he isn’t: Không, anh ấy không

Is she sick? : Cô ấy có ốm không?

Yes, she is. : Có, cô ấy có

No, she isn’t. : Không, cô ấy không.

4 thoughts on “EB2-U1-L2: How we feel – Feelings

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *