Going to (I am going to do)

going to (I am going to do)

a) Chúng ta dùng going to (do) khi nói về một việc mà chúng ta đã quyết định sẽ làm hay một việc chung ta dự định sẽ làm trong tương lai:

 • A: There’s a film on television tonight. Are you going to watch it?
 • B: No, I’m too tired. I’m going to have an early night.
 • A: I heard Ann has won a lot of money. What is she going to do with it?
 • B: I’ve heard she’s going to travel around the world.
 • A: Have you made the coffee yet?
 • B: No, but I’m just going to make it. (just = ngay lúc này)

Để biết sự khác biệt giữa will và going to, hãy xem bài 8.

b) Chúng ta thường dùng thì Present Continuous khi nói về một việc mà ai đó đã sắp xếp để thực hiện- ví dụ như sắp đặt để một người nào đó, để đi đến nơi nào đó. Going to cũng có thể được dùng ở đây:

 • What time are you meeting Ann? (hay: “are you going to meet”)
 • I’m traveling to Scottland on Monday. (hay: I’m going to travel”)

Xem thêm bài 4a.

c) Chúng ta dùng was/ were going to để nói về một việc mà ai đó đã dự định làm trong quá khứ (nhưng đã không thực hiện).

 • We were going to travel by train but then we decided to go by car.
 • A: Did Tom do the examination?
 • B: No, he was going to do it but in the end, he changed his mind.
 • I was just going to cross the road when someone shouted “Stop”.

d) Going to còn có một nghĩa khác nữa. Hãy xem tình huống mẫu sau:

going to (I am going to do)
Người đàn ông không thể thấy được là mình đang đi đâu. có một cái hố trước mặt ông ta.

He is going to fall into the hole.

Ở đây, người nói đang nói về điều mà anh ta nghĩ rằng sẽ xảy ra. Dĩ nhiên anh ta không có ý nói người đàn ông có ý định ngã xuống hố.

Trong trường hợp này, chúng ta dùng going to khi nói về điều mà chúng ta nghĩ sẽ xảy ra. Thường thì kho có cái gì đó ở tình huống hiện tại. (Người đàn ông đang đi đến cái hố) làm cho người nói tin vào điều sắp xảy ra

 • Look at those black clouds. It’s going to rain.
 • Oh. I feel terrible. I think I’m going to be sick.

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

5.1 In this exercise you have to say when you are going to do something.

Examples: Have you cleaned the car? (tomorrow) Not yet. I’m going to clean it tomorrow.

Have you made the coffee? (just). Not yet. I’m just going to make it.

 1. Have you phoned Tom? (after lunch). Not yet. I ____________________
 2. Have you had dinner? (just) Not yet. ____________________
 3. Have you painted your flat? (soon). Not ____________________
 4. have you repaired my bicycle? (just) ____________________

5.2 In this exercise you have to write questions with “going to”

Example: I’ve won a lot of money. (What/ with it?) What are you going to do with it?

 1. I’m going to a party tonight. (what/ wear?) ____________________
 2. Tome has just bought a painting (where/ hang it?) ____________________
 3. I’ve decided to have a party (who/ invite) ____________________

5.3 In this exercise you have to use was/ were going to

Example: Did you travel by train? No, I was going to travel by train but I changed my mind.

 1. Did you buy that jacket you saw in the shop window? No, I ____________________ but I changed my mind.
 2. Did Sue get married? No, she ____________________ but she ____________________
 3. Did Tom resign from his job? No, ____________________ but ____________________
 4. Did Wayne and Sharon go to Greece for their holidays? No, ____________________
 5. Did you play tennis yesterday? No, ____________________
 6. Did you invite Ann to the party? No, ____________________

5.4 Now you have to say what you think is going to happen in these situations.

Example: The sky is full of black clouds. (rain)             It’s going to rain.

 1. Terry is doing his examinations tomorrow. He hasn’t done any work for them and he is not very intelligent. (fail). He ____________________
 2. It’s 8.30. Tom is leaving his house. He has to be at work at 8.45 but the journey takes 30 minutes. (be late) ____________________
 3. There is a hole in the bottom of the boat. It is filling up with water very quickly. (sink) It ____________________
 4. Ann is driving. There is very little petrol left in the tank. The nearest petrol station is a long way away. (run out of petrol) ____________________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *