Present Continuous – Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Bài 1: Present Countinuous- Thì Hiện tại tiếp diễn

a) Ví dụ về Present Continuous- Thì hiện tại tiếp diễn

Hãy xem ví dụ mẫu sau:

Present Continuous- Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Ann đang lái xe. Cô ấy đang trên đường đi làm.

She is driving to work. (Cô ấy đang lái xe đi làm)

Điều này có nghĩa là, ngay lúc này, ngay tại thời điểm chúng ta nói, cô ấy đang lái xe.

Sau đây là thì Hiện Tại Tiếp Diễn- Present Countinuous:

I am = I’m  driving
he/ she/ it is = (he’s, she’s,….)
We/ they/ you are = we’re, they’re….

Chúng ta dùng thì Present Continuous (Hiện tại tiếp diễn) khi nói về một việc nào đó đang diễn ra ngay lúc nói:

 • Please don’t make so much noise. I’m studying. (Không dùng “I study”).
 • “Where is Margaret?” “She’s having a bath.” (Không dùng “She has”)
 • Let’s go out now. It isn’t raining any more.
 • (at a party) Hello, Ann. Are you enjoying the party?

b) Chúng ta cũng dùng Present Continuous khi nói về một việc nào đó diễn ra trong khoảng thời gian của lúc nói, nhưng không nhất thiết chính xác ngay lúc nói.

Hãy xem tình huống mẫu sau:

 • Tome and Ann are talking and drinking in a cafe. Tom says: “I’m reading an interesting book at the moment. I’ll lend it to you when I’ve finished it.”

Tom không đọc cuốn sách đó vào lúc anh ta nói. Anh ấy có ý nói rằng anh ấy đã bắt đầu đọc trước đó và hiện thời thì chưa đọc xong. Anh ấy đang đọc nửa chừng. Sau đây là một số ví dụ khác:

 • Silvia is learning English at the moment.
 • Have you heard about Tom? He is building his own house.

Nhưng có thể là ngay lúc nói Silvia và Tom đang không thực hiện những công việc này.

c) Chúng ta thường dùng Present Continuous khi nói về khoảng thời gian bao gồm cả hiện tại.

Ví dụ: today, this season….

 • You’re working hard today.” “Yes, I have a lot to do.”
 • Tom isn’t playing football this season. He wants to concentrate on his studies.

Chúng ta dùng Present Continuous khi nói về những tình huống đang thay đổi.

 • The population of the world is rising very fast. (Không dùng “rises”)
 • Is your English getting better? (Không dùng “does….get?”)

Exercises- Bài tập luyện tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *