So-do-to-chuc-2way-english

Sơ đồ tổ chức tại trung tâm tiếng Anh 2WAY ENGLISH

Bộ máy tổ chức của 2WAY ENGLISH được chia làm 5 phòng ban: Ban Giám Đốc, Phòng Kinh Doanh, Phòng Marketing, Phòng Hành Chính- Nhân Sự, Phòng Đào Tạo.

1. Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc bao gồm Giám Đốc và các Phó Giám Đốc, chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động của trung tâm. Giám Đốc có quyền hạn cao nhất, quyết định các kế hoạch hoạt động của trung tâm.

2. Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh bao gồm: Trưởng Phòng Kinh Doanh, Nhân Viên Kinh Doanh, CTV Kinh Doanh. Nhân Viên Kinh Doanh, CTV Kinh Doanh có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Trưởng Phòng Kinh Doanh. Trưởng Phòng Kinh Doanh báo cáo kết quả hoạt động của Phòng Kinh Doanh tới Ban Giám Đốc.

Phòng Kinh Doanh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động liên quan tới công việc kinh doanh của trung tâm: liên hệ khách hàng, chăm sóc, tư vấn cho khách hàng những khóa học, sản phẩm trung tâm đang có, xây dựng mối quan hệ với phụ huynh, học viên và các đối tác.

3. Phòng Marketing

Phòng Marketing bao gồm: Trưởng Phòng Marketing, Nhân Viên Marketing, Thực Tập Sinh Marketing. Nhân Viên Marketing, Thực Tập Sinh Marketing có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Trưởng Phòng Marketing. Trưởng Phòng Marketing báo cáo kết quả hoạt động của Phòng Marketing tới Ban Giám Đốc.

Phòng Marketing chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động liên quan tới việc phát triển thương hiệu của trung tâm: phát triển các nền tảng xã hội của trung tâm: fanpage, group facebook, zalo, tiktok, instagram…, phát triển website, nghiên cứu, mở rộng thị trường.

4. Phòng Hành Chính- Nhân Sự

Phòng Hành Chính- Nhân Sự bao gồm: Trưởng Phòng Hành Chính- Nhân Sự, Kế Toán, Nhân Viên. Kế Toán, Nhân Viên có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự. Trưởng Phòng Hành Chính- Nhân Sự báo cáo kết quả hoạt động của Phòng Hành Chính- Nhân Sự tới Ban Giám Đốc.

Phòng Hành Chính- Nhân Sự có trách nhiệm thực hiện các hoạt động liên quan tới Hành Chính- Nhân Sự của trung tâm: tuyển dụng, sa thải, đào tạo nhân sự, các công việc liên quan tới tài chính của trung tâm, công ty.

5. Phòng Đào Tạo

Phòng Đào Tạo bao gồm: Giáo Vụ, Giáo Viên, Trợ Giảng. Giáo Viên, Trợ Giảng báo cáo trực tiếp với Giáo Vụ. Giáo Vụ báo cáo kết quả hoạt động của phòng Đào Tạo tới Ban Giám Đốc.

Phòng Đào Tạo có chức năng thực hiện các công việc liên quan tới đào tạo: giảng dạy, nghiên cứu tài liệu, phát triển những hoạt động mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại trung tâm, công ty.