Danh sách từ vựng các bài:

HSK1-U1-你好-Hello

HSK1-U2-谢谢你- Thank you.

HSK1-U3-你叫什么名字- What’s your name?